English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Gekonsolideerde inkomstestate
vir die jare geëindig 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007
 
     
 
  Aantekeninge    31 Maart 
2008 
R’000 
  31 Maart 
2007 
R’000 
Omset 22    20 518 408    17 218 713 
Koste om dienste te lewer en goedere te verkoop 23    (10 778 067)   (9 164 138)
Verkoops-, algemene en administratiewe uitgawes 23    (5 877 318)   (4 531 211)
Ander netto winste/(verliese) 24    14 549    (107 957)
Bedryfswins     3 877 572    3 415 407 
Rente ontvang 25    1 162 338    329 512 
Rente betaal 25    (323 626)   (219 377)
Ander netto finansieringsinkomste/(uitgawes) 25    166 371    (447 680)
Belang in ekwiteitsverantwoorde resultate   654 373    338 628 
Waardedaling in ekwiteitsverantwoorde beleggings   (278 667)   (175 648)
Wins met verkoop van beleggings     16 037    3 421 
Wins voor belasting     5 274 398    3 244 263 
Belasting 26    (1 377 823)   (1 185 026)
Wins na belasting     3 896 575    2 059 237 
Wins uit eindigende bedrywighede 27    243 232    131 587 
Verlies met beëindiging van bedrywighede 27    (82 352)   — 
Netto wins vir die jaar     4 057 455    2 190 824 
Toeskryfbaar aan:          
Aandeelhouers van die groep     3 418 064    1 998 877 
Minority interest     639 391    191 947 
      4 057 455    2 190 824 
Voortgesette en eindigende bedrywighede          
Verdienste per N- gewone aandeel (sent)          
Basies 28    967    676 
Ten volle verwater 28    944    649 
Wesensverdienste per N- gewone aandeel (sent)          
Basies 28    1 076    866 
Ten volle verwater 28    1 051    832 
Dividend betaal per A- gewone aandeel (sent)     31    24 
Dividend betaal per N- gewone aandeel (sent)     156    120 
Voorgestelde dividend per A- gewone aandeel (sent)     36    31 
Voorgestelde dividend per N- gewone aandeel (sent)     180    156 
Die meegaande aantekeninge is ’n integrale deel van hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate.
 
 
  Gekonsolideerde inkomstestate      
Terug na bo