English Annual Report ►
 
Webtuistekaart ►
 
Aflaai ►
 
 
Gekonsolideerde en maatskappy finansiële jaarstate
   
  Gekonsolideerde balansstate
op 31 Maart 2008 en 31 Maart 2007
 
     
 
  Aantekeninge    31 Maart 
2008 
R’000 
  31 Maart 
2007 
R’000 
BATES          
Nie-bedryfsbates     41 822 107    16 015 189 
Eiendom, aanleg en toerusting   4 540 574    4 088 749 
Klandisiewaarde   20 766 565    904 351 
Ander ontasbare bates   3 416 253    646 675 
Beleggings in geassosieerde maatskappye   9 038 011    6 274 611 
Beleggings en lenings   3 469 350    3 388 620 
Program- en rolprentregte   —    204 002 
Afgeleide finansiële instrumente 37    125 385    2 017 
Uitgestelde belasting   465 969    506 164 
Bedryfsbates     14 970 365    16 169 052 
Voorraad 10    696 451    720 174 
Program- en rolprentregte   750 958    714 481 
Handelsdebiteure 11    2 229 936    1 977 387 
Ander debiteure 12    1 271 114    828 161 
Geassosieerdeparty-debiteure 13    110 284    20 200 
Beleggings en lenings   2 000    2 000 
Afgeleide finansiële instrumente 37    307 092    61 502 
Kontant en deposito’s 35    7 572 764    11 845 147 
Nie-bedryfsbates beskikbaar vir verkoop 27    2 029 766    — 
TOTALE BATES     56 792 472    32 184 241 
EKWITEIT EN VERPLIGTINGE          
Kapitaal en reserwes toeskryfbaar aan die aandeelhouers van die groep     31 909 588    21 143 709 
Aandelekapitaal en -premie 14    15 356 487    12 784 384 
Ander reserwes 15    7 274 407    1 894 117 
Behoue verdienste 16    9 278 694    6 465 208 
Minority interest     1 237 724    426 848 
TOTALE EKWITEIT     33 147 312    21 570 557 
Nie-bedryfslaste     13 052 703    3 085 544 
Na-aftrede mediese verpligting 17    141 788    194 971 
Langtermynverpligtinge 18    11 800 270    2 385 894 
Kontantvereffenbare aandeelgebaseerde vergoedingsverpligting 39    114 413    120 239 
Voorsienings 19    7 989    5 355 
Afgeleide finansiële instrumente 37    8 009    264 047 
Uitgestelde belasting   980 234    115 038 
Bedryfslaste     10 592 457    7 528 140 
Korttermyngedeelte van langtermynverpligtinge 18    1 313 756    1 253 313 
Voorsienings 19    81 811    59 096 
Na-aftrede mediese verpligting 17    34 397    304 
Handelskrediteure     1 801 218    1 583 564 
Opgelope uitgawes en ander bedryfslaste 20    4 230 786    3 769 326 
Bedrae verskuldig aan geassosieerde partye 13    11 897    107 816 
Belasting betaalbaar     354 337    381 201 
Dividende betaalbaar     10 251    9 102 
Afgeleide finansiële instrumente 37    213 697    379 
Bankoortrekkings en opvraagbare lenings 35    882 891    364 039 
Nie-bedryfslaste beskikbaar vir verkoop 27    1 657 416    — 
TOTALE EKWITEIT EN VERPLIGTINGE     56 792 472    32 184 241 
Die meegaande aantekeninge is ’n integrale deel van hierdie gekonsolideerde finansiële jaarstate.
 
 
  Gekonsolideerde balansstate      
Terug na bo